Zrealizowane projekty

Easy Yachting Operator Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2627/20-00,
zawartą w dniu 05.08.2021 r., realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2627/20

pn. „Przygotowanie modelu biznesowego firmie CATAMARANS Sp. z o.o. w celu podniesienia konkurencyjności
i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa”

dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wartość projektu: 60 885,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 42 075,00 PLN

Project 3 logo

Easy Yachting Operator Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2628/20-00,
zawartą w dniu 05.08.2021 r., realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2628/20

pn. „Usługa usieciowienia firmie CATAMARANS Sp. z o.o. w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności
ekonomicznej przedsiębiorstwa”

dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wartość projektu: 60 885,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 42 075,00 PLN

Project 2 logo

Easy Yachting Operator Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2
Bony na innowację dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
nr umowy : POIR.02.03.02-20-0014/18, zawartą w dniu 21.03.2019 r., zrealizował projekt pt.
"Opracowanie oraz stworzenie systemu pozwalającego na organizację i realizację eventów żeglarskich i motorowodnych"

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 440 832,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 304 640,00 PLN

project 1 project 2project 3project 4