Realizowane projekty

Firma EasYachting Sp. z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2509/20
pn. „Usługa usieciowienia przedsiębiorstwa EASYACHTING Sp. z o.o.
zwiększająca pozycję firmy na rynkach międzynarodowych i krajowym
poprzez audyt i analizę narzędzi marketingowych i sprzedażowych platformy webowej opartych
na procesie i technologii SEO"

dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Wartość projektu: 60 762,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 41 990,00 PLN.

Project 3 logo

Firma EasYachting Sp. z o.o. zrealizowała projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0263/20
pn. „Przygotowanie modelu biznesowego dla firmy EasYachting Sp. z o.o. w celu podniesienia konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstwa"

dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Wartość projektu: 60 885,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 42 075,00 PLN.

Project 2 logo

EasYachting Sp. z o.o. realizuje projekt pt.
„Opracowanie oraz stworzenie systemu pozwalającego na organizację i realizację eventów żeglarskich i motorowodnych” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na Innowację dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój, 2014-2020

project 1 project 2project 3project 4