Realizowane projekty

Easy Yachting Operator Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2627/20-00,
zawartą w dniu 05.08.2021 r., realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2627/20

pn. „Przygotowanie modelu biznesowego firmie CATAMARANS Sp. z o.o. w celu podniesienia konkurencyjności
i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa”

dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wartość projektu: 60 885,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 42 075,00 PLN

Project 3 logo

Easy Yachting Operator Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2628/20-00,
zawartą w dniu 05.08.2021 r., realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2628/20

pn. „Usługa usieciowienia firmie CATAMARANS Sp. z o.o. w celu podniesienia konkurencyjności i efektywności
ekonomicznej przedsiębiorstwa”

dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,
Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wartość projektu: 60 885,00 PLNDofinansowanie projektu z UE: 42 075,00 PLN

Project 2 logo

EasYachting Sp. z o.o. realizuje projekt pt.
„Opracowanie oraz stworzenie systemu pozwalającego na organizację i realizację eventów żeglarskich i motorowodnych” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na Innowację dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój, 2014-2020

project 1 project 2project 3project 4