Aktualności

Ogłoszenie w MSiG nr 75/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Zarząd Easy Yachting S.A. z siedzibą w Białymstoku (15-540), przy ul. Żurawiej 71, lok. 2.26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000922897 (dalej: Spółka), wzywa inwestorów do zapisywania się na akcje serii C emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 KSH, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.12.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę od 572,00 zł do 5720,30 zł w drodze emisji od 572 do 57203 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co do których dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru, o cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 23,60 zł.

Okres zapisywania się na Akcje trwa od dnia 20.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. włącznie. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest Spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki: 86 1140 1775 0000 4083 2300 1008. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu. Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce, a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie do 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Termin ogłoszenia przydziału akcji to 14 czerwca 2022r. Spółka dodatkowo informuje, iż pełna informacja wraz z dokumentacją emisyjną znajduje się na dedykowanej emisji stronie Spółki pod adresem www.emisja.easyachting.pl

Nie występuje gwarant emisji. Statut Spółki został ogłoszony 30 września 2021 r. w MSiG nr 190/2021 (6335), Poz. 794054

Z poważaniem
Zarząd Easy Yachting S.A.
Dokument ofertowy